UTLEKKINGSTESTER

Karakterisering av avfall til deponering

Avfallsmasser som skal leveres til avfallsmottak må karakteriseres før massen kan sluttbehandles. Det må da avklares om massene klassifiseres som rene, lett forurensede, forurensede eller farlig avfall. Vårt laboratorium kan bistå med klassifisering av avfallsmasser og bygningsmateriale.

Prøvene kan da være jord, sand, betong eller bygningsmateriale som gulvbelegg eller annet bygningsmateriale. Vi utfører analyser av TOC, tungmetall eller organiske miljøgifter i avfallsmateriale.

Dersom massene blir klassifisert som farlig avfall eller massene skal deponeres på avfallsdeponi for inert avfall så må det gjennomføres utlekkingstester (ristetest og kolonnetest) for å vurdere om avfallsdeponiene kan ta imot massene, eller om avfallet må sendes til andre avfallsmottak.

Utlekkingstestene vil simulerer utlekking fra massene over tid, og vil da vise om det er såpass lite utlekk fra massene at de kan tas imot og sluttbehandles ved avfallsdeponiet.

Grenseverdiene for de utlekkingstestene finnes i avfallsforskriften paragraf 9 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9#%C2%A79-3).

Våre laboratorium kan utføre utlekkingstestene og alle analyser som er påkrevd for å få levert avfallsmasser til avfallsdeponi.

Scroll to Top