ANALYSE AV DRIKKEVANN

Offentlig- og private vannverk, offshore, privatekunder m.m.

ASI Norge AS utfører akkrediterte analyser av drikkevann for kommuner, bedrifter, private vannverk og privatpersoner. Godt drikkevann er et av våre viktigste næringsmidler. Kommuner har krav om regelmessig kontroll av drikkevannet for å sikre vannkvaliteten ut fra renseanlegget, men også på nettet ute hos abonnement. Også mindre private vannverk knyttet til et fåtall hus eller hytter har krav om kontroll av drikkevannet.

Frekvensen for kontroll av drikkevann er fastsatt i drikkevannsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868), og avhenger av hvor mange abonnenter som er tilkoblet vannverket. Dersom det er 1 til 10 abonnenter tilkoblet vannverket så er det satt krav om at en prøve analyseres per år, mens kravet er minst 4 prøver ved 10 eller flere tilkoblede abonnenter.

Vannverkene bør utføre analyser av kimtall (total antall mikroorganismer), koliforme bakterier og E. Coli bakterier. Dette er gode indikatorbakterier for det generelle bakterienivået i vannet. I tillegg bør fysikalske parameter som pH, ledningsevne, farge og turbiditet kontrolleres, og en kan gjerne også undersøke innholdet av mineral som jern, mangan og kalsium. Utfra disse analysene kan en fastslå kvaliteten på drikkevannet og avgjøre om tiltak eventuelt må gjennomføres. Kvaliteten av drikkevannet fastslås utfra grenseverdier oppgitt i drikkevannsforskriften.

ASI Norge kan bistå med prøvetakingsplan for vannverkene, og vil ved henvendelse gratis dele ut sterile prøveflasker og gi råd knyttet til prøvetakingen. Prøvene må leveres til laboratoriet så snart som mulig, og kan da leveres direkte til laboratoriet eller sendes med ekspresspost over natten.

Scroll to Top