AKKREDITERT PRØVETAKING

Miljø- & Emisjonsmålinger

ASI Norge AS er ett av få selskap i Norge som utfører akkrediterte emisjonsmålinger av en rekke komponenter i utslippsluft og gass. Akkrediteringen gjelder utvalgte prøvetakingsmetoder. Emisjonsmålingene gjøres for å kontrollere utslipp i henhold til krav i utslippstillatelse, og rapportering til fylkesmannen eller miljødirektoratet. ASI Norge AS har spesialutstyr for gassmåling, der støv fanges på filter og syrer eller metall i gassform fanges i løsninger.

Prøvetakingen utføres i hele Sør-Norge fra Mandal til Trondheim. Prøvetakingsutstyret bringes med i firmabil og prøvetakingen tilpasses kundens behov. Målingene utføres isokinetisk dersom støvmålinger eller konsentrasjonsnivå i støv skal utføres. Ved måling av støvnedfall i uteluft vil personell fra ASI Norge sette opp målerne hos kunden og gjennomføre månedlige akkrediterte målinger av mineralsk støvnedfall og eventuelt også mineralsammensetning i støvet.

ASI Norge AS tilbyr måling av følgende i utslippsluft og gass:

 • Gasshastighet, røykgassmengder, temperatur og fuktighet i røykgass emisjoner
 • Metaller inklusiv kvikksølv (gassfase)
 • Metaller inklusiv kvikksølv (fast form)
 • Total støv i utslipp
 • SO2 og SO3
 • Saltsyre og flussyre-gass
 • Organiske miljøgifter i gassfase og støv (ikke akkreditert)
 • Asbestfiber (ikke akkreditert)
 • Støvnedfall rundt bedriften (ihht. NS-4852)

All prøvetaking utføres etter norsk standard eller en internasjonalt standard. Alle metoder og utførelsen av dem er kvalitetssikret. I tillegg til prøvetakingen av gassemisjoner utfører ASI Norge ved eget laboratorium også analyser av prøver av støv eller løsninger for absorbering av metall/syredamp i gass. Ved akkreditert prøvetaking er også alle analysene akkrediterte.

Av våre kunder kan følgende bedrifter nevnes:

 • Boliden Odda
 • Eramet Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda
 • Tizir Titanium & Iron
 • Norsk gjenvinning Metall (fragmenteringsverk)
 • Hellik Teigene gruppen (fragmenteringsverk)
 • Elkem
ASI Norge AS utfører emisjonsmålingene til Boliden Odda AS.

Scroll to Top