ANALYSE AV AVLØPSVANN

Utslipp av avløpsvann til sjø / vann eller kommunalt avløpsnett er regulert av forurensingsforskriften del 4 (Avløp). I denne forskriften blir både sanitært avløpsvann (fra private og kommunalt avløpsnett), industriavløpsvann og oljeholdig avløpsvann (fra olje eller fettavskiller) omtalt, og kravene til utslippsvannet blir definert.

For sanitært avløpsvann så vil kravene om rensing og dokumentasjon avhenge av størrelsen (antall person enheter) på avløpsnettet, og hvor vannet slippes ut til (ferskvann eller sjø). Det er da i første omgang konsentrasjon av suspendert stoff (SS) og biologisk oksygen forbruk (BOF) som det er krav om å måle i avløpsvannet.

For industriavløpsvann angir reglementet at det i utgangspunkt ikke er tillatt å slippe ut noe som har «miljømessig betydning». Dersom stoff i avløpsvannet kan foreligge i konsentrasjoner som er høyere enn det som er antatt å ha miljømessig betydning, så må virksomheten som er kilden til avløpsvannet søke om utslippstillatelse fra forurensingsmyndighetene. Utslippstillatelsen som blir gitt vil da angi maksimale konsentrasjoner av spesifikke stoff som det vil være tillatt å slippe ut til resipienten. Dette kan være alt fra forskjellige metall, næringssalt, salter eller organiske stoff. For å dokumentere overholdelse av utslippstillatelsen vil det være behov for å ta prøver av avløpsvannet med fastsatte frekvenser igjennom året. Prøvene som er tatt må bedriftene analysere for innhold av de aktuelle stoffene omtalt i tillatelsen.

ASI Norge kan utføre akkrediterte analyser i sanitært og industriavløpsvann på metall, næringssalt, suspendert stoff (SS), biologisk oksygen forbruk (BOF) og organiske miljøgifter. Vi kan også hjelpe med søknader for utslippstillatelsen eller oppsett av prøveprogram. Ta kontakt, så løser vi dine utfordringer på avløpsvannovervåkning.

Scroll to Top