GRUNNUNDERSØKELSE OG ANALYSE AV JORDPRØVE

I forbindelse med mistanke om forurensing i grunnen eller i sjøsedimenter kan ASI Norge bistå med prøvetaking av grunn / sediment, opparbeiding og akkrediterte analyser av prøver. Det kan også utarbeides skriftlige rapporter for å dokumentere miljøkvalitet til grunnprøvene eller sedimentene. Vurderingen gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende veileder og konsentrasjonsgrenser fastsatt av miljømyndighetene, og utfra disse vurderingene kan eventuelle tiltak utarbeides. Eventuelle forurensede jordmasser må fjernes fra det forurensede området og deponeres på godkjent mottak. Mottakene av forurensede sand og jordmasser vil vanligvis kreve analysebevis for jordmassene før massene kan tas imot.

Miljøundersøkelser for å undersøke grunnen på et område kan gjennomføres i samarbeid med personell fra kunden for å redusere kostnadene i forbindelse med feltprøvetakingen. Det betyr også at kundene selv kan ta prøvene og sende disse inn for analyse.

De akkrediterte analysene kan utføres på jordprøvene eller sedimentprøvene for å fastslå innholdet av tungmetall, oljeforurensing eller generelle miljøgifter. Ved behov kan prøveglass for prøvene sendes ut, men generelt kan sand og jordprøver tas i plastposer.

Uttak av sedimentkjerne etter prøvetaking av sjøsedimenter.
Uttak av sedimentkjerne etter prøvetaking av sjøsedimenter.

Skroll til toppen